18.08.2022 Perşembe -
Üye Girişi
E-Posta
Şifre
ANKET
Sitemizden en çok hangisiyle ilgili bilgi almak istersiniz?
Hibe destekleri ve yatırım teşvikleri hakkında
Ürün ve sistem belgelendirme hakkında
Kişisel gelişim eğitimleri hakkında
Yasal izin ve ruhsatlara yönelik bilgiler hakkında
E-BÜLTEN
Ad / Soyad
E-Mail
Tag
Tag
Haberler / 26.08.2010 - İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

İZMİR KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

İzmir'in kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, nitelikli, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan, 9 uzman personel, 2 destek personel ile 1 iç denetçi istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ : 01-27 Eylül 2010 (saat 08:00-18:00)

SINAV YERİ : İzmir Kalkınma Ajansı (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 Gümrük/İZMİR)

SINAV TARİHLERİ : Sınav 13 Ekim 2010 tarihinde başlayacaktır. Sınav programı ve tarihleri 06 Ekim 2010 günü www.izka.org.tr adresinden ilan edilecektir.

1- Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Başvuracak erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az bir yıl tecil ettirmiş olmak (Askerlik hizmetini yapmış olmak tercih sebebidir),

d) Devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları:

a) Şehir ve bölge planlama, istatistik, inşaat, makine, endüstri, elektrik-elektronik, gıda, çevre ve ziraat mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (son iki yılda alınmış TOEFL ya da IELTS),

c) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS'den mezun oldukları alana göre asgari aşağıdaki puanı almış olmak:

Başvuru tarım itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde a) Planlama, programlama, b)Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, c) Strateji
geliştirme, strateji yönetimi, ç) İzleme ve değerlendirme, d) Tanıtım, danışmanlık, e)Şehircilik ve çevre, f) Araştırma-geliştirme, g) Bilgi ve iletişim teknolojileri, ğ) Finansman, h)İnsan kaynaklan yönetimi, ı)Uluslar arası ticaret konularında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve bu çalışmalarını ispatlamış olanlarda KPSS'ye girmiş olma şartı aranmaz.

3. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar:

Alınması planlanan uzman personelde sınava giriş ön şartlarına ek olarak aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

1. Aşağıda sayılan alanların herhangi birinde, tercihen birkaç tanesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek:

• Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma

• Stratejik planlama, katılımcı planlama teknikleri ve toplantı yönetimi

• Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi

• İleri teknolojiler, turizm, tarım ve tarıma dayalı sanayiler, lojistik ve yenilenebilir enerji sektörleri

• Kümelenme

• AR-GE ve yenilik

• Kentsel pazarlama

• KOBİ destekleme (İş planı hazırlama, ihracat ve pazarlama destekleri)

• Girişimcilik

• Yönetişim

• Proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi

• Hibe ve mali destek yönetimi

• AB destek mekanizmaları ve uygulamaları

• Bilanço ve mali tablolar analizi

• Uluslararası finansman

• Sektörel analizler ve ekonometrik modellemeler

• Kamu İhale Kanunu ve uygulamaları

• Şantiye mühendisliği

• Yönetim bilişim sistemleri

• Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları ve CAD Programları

• Mekansal planlama

• Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat

• Bölgesel yatırım olanakları ve yatırım tanıtımı

• Turizm politikaları

2. Aşağıda sayılan niteliklere sahip olmak tercih sebebi olacaktır:

• İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek

• (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

4. İç Denetçi İçin Aranan Şartlar:

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (son iki yılda alınmış TOEFL ya da IELTS), İç denetçi olarak istihdam edilecek adayın "Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası", "Uluslararası İç Denetçi Sertifikası" veya "Kamu İç Denetçi Sertifikası"na sahip olması tercih nedenidir.

5. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları

Halkla İlişkilerde Çalışacak Personel İçin ;

En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumlarından, tercihen uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iletişim, medya ve iletişim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, İngilizce mütercim-tercümanlık, turizm işletmeciliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir.

Halkla ilişkiler, tanıtım, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar ve toplantı organizasyonu konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, İngilizce dilinde ileri düzeyde konuşma ve yazma yeterliliğine sahip olmak (Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS'den 70 veya buna denk kabul edilen son iki yılda alınmış TOEFL veya IELTS puanına sahip olmak) ve İngilizce dışında yabancı dil bilmek, tercih sebebi olacaktır.

İdari ve Mali İşlerde Çalışacak Personel İçin;

En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumlarından, tercihen iktisat, maliye, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir.

Muhasebe, satınalma, tedarikçi bulma ve idari işler konusunda en az beş yıl deneyim sahibi olmak, finansal raporlama, bütçeleme, Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek tercih sebebi olacaktır.

6. Başvuruda İstenen Belgeler:

a) www.izka.org.tr adresinden temin edilecek İş Talep Formu,

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) KPSS puanıyla başvuracak uzman personel adayları için 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ç) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için "Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları" başlığı altında sayılan alanlarda iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

d) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin (TOEFL ya da IELTS) aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e) 4.5x6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı veya kurumca onaylı sureti,

h) Uzman personel adayları için geçerli olan özel şartların taşındığını gösterir belgeler,

ı) İç Denetçi adayları için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını ve iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgelerin aslı veya kurumca onaylı sureti (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

i) Destek personel adayları için iş tecrübelerini gösterir belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

j) Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi Aranan niteliklere sahip adaylar arasından belge üstünde yapılan inceleme ve mülakat sonucunda en çok niteliğe sahip olanlar tercih edilecektir.

6. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri:

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini, resmi tatil günleri ve hafta sonları hariç, 01-27 Eylül 2010 tarihleri (saat 08:00-18:00) arasında İzmir Kalkınma Ajansı'na (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 Gümrük/İZMİR) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. Sınav Şekli:

Yarışma sınavı sözlü sınav olarak yapılacaktır.

Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılacaklar 06 Ekim 2010 tarihinden itibaren www.izka.org.tr internet sayfasında ilan edilir. Yapılacak değerlendirme sonucunda her pozisyon için alınması planlanan personel sayısının en fazla beş katına kadar aday yarışma sınavına çağırılacaktır.

Yarışma sınavı daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

8. Yarışma Sınavı Yeri ve Tarihi:

Yarışma sınavı, İzmir Kalkınma Ajansı'nda (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 Gümrük/İZMİR) yapılacak ve 13 Ekim 2010 tarihinde başlayacaktır. Sınav programı ve tarihleri 06 Ekim 2010 günü www.izka.org.tr adresinde ilan edilecektir. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. İç denetçi için, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. İkinci en yüksek puanı alan aday yedek aday olarak ilan edilir. Asıl adayın göreve başlamaması halinde yedek aday istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde www.izka.org.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU:

http://www.izka.org.tr/files/IZKA 2010 1 Is Talep Formu.pdf

Site İçi Arama
Haberler RSS
11.10.2021 - Kırsal Kalkınma Hibe Programı Destek Limitleri Güncellendi
24.08.2020 - COVID-19 İLE MÜCADELEDE BAMER SORUMLULUK ADIMLARI
08.02.2018 - REHA SÜT KKYDP Projesi Tamamlandı
13.06.2017 - IPARD 2.BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
26.01.2017 - Cazibe Merkezleri Destekleri
16.01.2017 - ORA Lahmacun da BAMER dedi
22.06.2016 - Hüseyin Tuncer GÖREN Broiler Çiftliği Projemiz Tamamlandı
23.07.2014 - GEKA 2014 MDP Sonuçları
16.11.2013 - GEKA 2013 MDP SONUÇLARI AÇIKLANDI
21.11.2012 - Zafer Kalkınma Ajansı 2012 Sosyal Altyapı Destekleri
03.07.2012 - TARIM (KKYDP) HİBELERİ 2012
25.06.2012 - YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012
31.01.2012 - AYKUTSAN ISO 9001, 14001 VE 18001 BELGELERİ
04.11.2011 - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı
25.07.2011 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
20.06.2011 - BEBKA 2011 Hibe Destekleri
29.04.2011 - Marmara Kalkınma Ajansı binası açıldı
11.04.2011 - Ankara Kalkınma Ajansı yerel turizm için toplanıyor
22.03.2011 - Ankara Kalkınma Ajansı, "Odak Grup Toplantıları"nı Tamamladı
27.01.2011 - İSTKA Hibe Destekleri
08.10.2010 - Ipard - AYDIN programa dahil edildi
01.10.2010 - BATI KARADENİZ - BAKKA, "YATIRIM ÇAĞRISI" YAPACAK
25.09.2010 - KİLİS - ELBEYLİ'DE İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ÇALIŞTAYI
25.09.2010 - Keka'nın Kalkınma Kurulu Uşak'ta Toplandı
19.09.2010 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı
06.09.2010 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi
30.08.2010 - FIRAT Kalkınma Ajansı, proje teklif çağrısı hazırlıklarını tamamladı
26.08.2010 - MEVKA'da Müracaatlar 1 Eylül'de
09.08.2010 - DİCLE KALKINMA AJANSI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞLADI
Tag
  MİRAÇ MAKİNA
  VARDARLI TOPRAK S...
  CGS CEPHE GİYDİRM...
  KUTLU HADDECİLİK...
  OR-TAR ORGANİK TA...
  MUĞLA ÜNİVERSİTES...
  YILMAZ CEPHE ALUM...
  KAAN HAVALI KIRIC...
  BAFA ZEYTİNYAĞLAR...
  BALIKESİR SANAYİ ...
  TRİPOLİS GIDA
  GÜR SÜT
  CANTEK SOĞUTMA SA...
  NİMEKS ORGANİK TA...
  ÇOLAKOĞLU ET ÜRÜN...
Etkinlik Takvimi
Şu an sitede 3 kişi Online

Yeni Girne Caddesi No:34/1 Karşıyaka - İZMİR  |  Tel: +90 232 363 83 85  |  Faks: +90 232 363 83 87  |  e-mail : bamer@bamer.com.tr

Müşteri İlişkileri : 0 533 660 70 40

pitikare web design  Pitikare Web Tasarım 2010